Organi društva

Organi društva su Uprava i Skupština.

Uprava

Poslove društva vodi Uprava društva koju čini jedan član – direktor društva. Direktora imenuje Skupština društva na mandat od pet godina.

Direktor: Željko Majcen, upr.iur

Skupština

Skupštinu društva sačinjavaju predstavnici vlasnika društva – Zaprešića d.o.o. i grada Zaprešića, a pri donošenju odluka raspolažu glasovima jednakim veličini njihovih vlasničkih udjela.

Predsjednik Skupštine je direktor Zaprešića d.o.o. Željko Majcen, upr.prav

Vlasnički udjeli

Temeljni kapital društva predstavlja dva nejednaka temeljna uloga:

Članovi društva % u temeljnom kapitalu
Zaprešić d.o.o. 59,15
Grad Zaprešić 40,85